പ്രോജക്റ്റ് സോളാർ തെർമൽ ഹൈബ്രിഡ് ഹീറ്റ് പമ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റം